Forretningsbetingelser

/Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser 2018-02-13T12:23:59+00:00
Handelsbetingelser for Valhal IT
 1. Gyldighed og løbetid
   1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er underskrevet af begge parter.
   2. Et tilbud fra Valhal IT er gyldigt i 30 dage fra dets datering.
   3. Aftalen er indgået ved begge parters underskrift eller indbetaling af første vederlag.
   4. Såfremt ikke andet er aftalt, er aftalen gældende fra første i en kalendermåned efter aftalens underskrift og/eller fra starten af den første fakturerede serviceperiode. Dog gælder, at såfremt aftalte enheder og produkter leveres af Valhal IT, er aftalen først gældende fra den første i førstkommende måned efter levering og installation har fundet sted. Aftalen er herefter uopsigelig i en periode af 12 måneder, hvorefter den kan opsiges med et varsel på 6 måneder til den første i en kalendermåned.
   5. Nærværende betingelser tilsidesætter og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler eller korrespondance m.v. om service og support fra Valhal IT. Betingelserne udgør parternes aftale i sin helhed og ingen ændring heraf eller tilføjelse hertil kan ske uden den anden parts skriftlige samtykke meddelt af dertil autoriserede personer.

 2. Definitioner
   1. Som hardware forstås computere (PC og servere) inkl. memory, power supply m.v., skærme, printere, netværkskort, og andet perifert udstyr.
   2. Som systemsoftware forstås softwareprodukter som UNIX, diverse Windows versioner, Linux, Antivirus programmer o. lign.
   3. Som applikationssoftware forstås administrative softwarepakker, som f.eks. Cyberbooking, Skadedyrsrapporten og OPR o. lign.
   4. Specialudviklet software foreligger, når det specialudviklede software dækker væsentlig flere nye og/eller andre brugerfunktioner, og/eller det specialudviklede software integreres med et nyt, eller en anden version af Valhal IT’s egen applikationssoftware eller tredjeparts software.
     1. Specialudviklet softwareversion foreligger, når det udviklede omfatter flere eller andre brugerfunktioner end en eksisterende version, eller udviklingen er nødvendiggjort af nyt eller ændret systemsoftware, eller udviklingen er nødvendiggjort af nyt eller ændret tredjeparts software.
     2. Ny softwarerelease foreligger, når udviklingen begrundes i fejl, eller udviklingen begrundes i uhensigtsmæssigheder, og releaseudviklingen ikke medfører udvikling af nyt software eller softwareversion, jf. definitionen for software hhv. ny softwareversion.
     3. Fejl defineres som forhold der forhindrer den enkelte software eller det sammenhørende softwaremoduls beskrevne eller eksisterende funktion, og/eller forhold der forhindrer afviklingen af det samlede system, uden at dette skyldes fejl eller uoplyste forhold i hardwareplatformens bestanddele eller i et andet tredjeparts produkt.
     4. Uhensigtsmæssigheder foreligger, hvis beskrevne funktioner i softwaren, eller i anden software som det relaterer sig til, nok fungerer, men ikke som beskrevet, og/eller, på en for brugerne, uhensigtsmæssig eller ufyldestgørende måde.
   5. Driftslicens er den løbende licensbetaling for fortsat rettighed til brug af det software, som licensen omfatter. Al leveret software er omfattet af en driftslicens, som indgår i den månedlige eller kvartalsmæssige betaling af software service.
   6. Valhal ITs normale arbejdstid er f.t. fra kl. 8.00 til kl. 16.00 på alle hverdage.
   7. Stedtillæg er det der faktureres til dækning af medarbejders køretid samt kilometerpenge etc.

 3. Serviceomfang for Software Service og Support
   1. Serviceydelserne udføres ved, at en kompetent IT-specialist tager kontakt og påbegynder afhjælpningen af de rapporterede problemer så hurtigt som muligt indenfor Valhal IT’s normale arbejdstid.
   2. Ydelserne på specialudviklet software omfatter:
     1. Software release service
     2. Udvikling af ny softwarerelease.
     3. Rettelse af fejl konstateret efter frigivelse af ny softwarerelease.
     4. Levering af relevant dokumentation, som f.eks. håndbøger, brugermanualer og rettelsesblade, når det skønnes nødvendigt f.eks. i forbindelse med funktionalitetsændringer i softwaren.

 4. Service og support
   1. Telefon support i forbindelse med fejlfunktion på det samlede system. Herunder muligheden for fejlafhjælpning via fjernovertagelse kundens IT-system. Det er dog en forudsætning, at den nødvendige teknik er etableret, såsom internetforbindelser og kommunikationssoftware.
   2. Besvarelse af softwaretekniske spørgsmål, brugerproblemer og andet vedrørende IT-systemets daglige betjening, samt vejledning i rettelse eller omgåelse af fejl, således at IT-systemet fungerer som aftalt eller angivet i brugermanualen.
   3. Det forudsættes, at telefonisk assistance ikke kræver specielle undersøgelser eller redegørelser.
   4. Support- og warrentyaftalen dækker ikke hjælp til opsætninger af perifere enheder, såsom printere, skærme, stregkoder, PC’er etc., samt spørgsmål af intern driftsmæssig karakter, som ikke har softwareteknisk karakter.

 5. Driftslicens og intellectual property rights
   1. Dækker licensbetaling for fortsat rettighed til brug af den leverede software, herunder løbende licenser, afgifter m.v. til integrerede runtime fortolkere, database engines m.v., som er nødvendige, for at kunne benytte og afvikle programmellet.
   2. Ved udløb af driftslicensen eller ved manglende betaling af denne, er videre brug af det leverede programmel ikke længere tilladt. Valhal IT er i givet fald berettiget til at lukke for brugen af dette med udsendelse af inkassovarsel.
   3. Valhal IT er, i forbindelse med problemer og fejl i systemsoftwaren og/eller standardsoftwaren, ikke berettiget eller forpligtet til, dels at foretage ændringer, dels at foretage rettelser i disse softwareprodukter, da sådanne fejl må forventes løst generelt af producenten i forbindelse med frigivelse af ny software, en ny softwareversion eller en ny softwarerelease.
   4. Enhver tilpasning af software hostet i Valhal IT’s driftsmiljø er opfattet som driftslicens. Valhal IT ejer retten til den udviklede software med mindre andet er aftalt direkte med Valhal IT.
   5. Driftslicenser må ikke videresælges, distribueres, udlånes, udlejes, faktureres videre eller på anden måde tilføre opdragsgiveren profit eller forretning ved salg. Såfremt dette overtrædes, er opdragsgiver pålagt en konventionalbod på kr. 500.000,00
   6. Såfremt problemløsning kun kan foretages gennem levering af ny system- eller standardsoftware, nyt software og/eller ny softwareversion, er Valhal IT berettiget at fakturere for dette. Herudover er Valhal IT berettiget at videredebitere licenser og andre afgifter, som tredjepart evt. måtte pålægge Valhal IT i forbindelse med nødvendig opdatering og/eller udvidelse af bruger-, rettigheder og antal.
   7. Medgået tid til implementering af ny eller rettet software, softwareversion eller softwarerelease betales separat. I tilfælde af, at levering og/eller problemløsning kun kan foretages ved on-site tilstedeværelse, betaler kunden tillige for den medgåede tid til rejse og ophold

 6. Leverancer generelt.
   1. Serviceydelser udføres altid indenfor Valhal ITs normale arbejdstid. Ønskes ydelsen udført udenfor Valhal ITs normale arbejdstid, faktureres i henhold til Valhal ITs gældende dagspriser + tillæg på 50% efter kl 17 samt 100% weekender og helligdage med mindre andet er aftalt.
   2. Serviceydelser gennemføres på den af Valhal IT til enhver tid fastsatte måde.
   3. For så vidt angår ferieperioder etc. kan længden på tilkalde- og fejlretningstiden, være påvirket af reduceret mandskab hos Valhal IT.
   4. Såfremt intet andet er aftalt, udføres ydelser efter henvendelse fra kunden.
   5. Kunden skal rekvirere assistance hos Valhal IT, herunder meddele de nærmere omstændigheder vedrørende årsagen til assistancen (fejl, betjeningsproblemer osv.).
   6. Såfremt assistancen rekvireres mundtligt, kan Valhal IT udbede sig en skriftlig redegørelse for fejlmelding med evt. prøveresultater og fejlsymptomer.
   7. Det forudsættes, at kundens medarbejdere, ferieafløsere, vikarer m.v. er uddannet således, at kontaktpersonerne til Valhal IT altid er rutineret i den grundlæggende behandling/betjening af det samlede IT-system.
   8. Såfremt kunden handler i strid med produktets betjeningsanvisninger m.v. og/eller forskrifterne for produktets driftsmiljø og/eller på anden vis handler således, at dette forårsager fejl eller besværliggør Valhal ITs fejlsøgning og/eller fejl retning er Valhal IT berettiget, at fakturere kunden særskilt for assistance nødvendiggjort som følge heraf.
   9. Kunden kan forpligtes til, at give Valhal IT-mulighed for at yde assistance via fjernforbindelse. Kunden afholder alle omkostninger i den forbindelse, herunder etablering og drift af internetforbindelser.
   10. Foretager kunden uden Valhal ITs skriftlige samtykke nogen form for indgriben, ændring eller modifikation i noget af det af nærværende aftale omfattende software eller dataudstyr, frigøres Valhal IT af sin serviceforpligtelse og Valhal IT kan fakturere for medgået tid ved assistance.
   11. Reparation af skader, eller forlængelse af den anvendte arbejdstid, som for Valhal IT skyldes utilregnelige forhold, herunder særligt hændelige ydre påvirkninger såsom brand, vandskade, lynnedslag o.lign. transport, flytning eller uagtsom brug, trediepartsleverandørers indblanding, omfattes ikke af nærværende aftale. Service kan dog altid tilbydes foretaget i henhold til særskilt aftale og mod særskilt vederlag.
   12. Det bemærkes, at Valhal IT kan være afhængig af reservedelsleverancer, udviklingsudstyr, reparationer udført af tredjepartsleverandører etc., som en forudsætning for opfyldelsen af nærværende aftale. Forsinkelse eller udeblivelse af sådanne nødvendige leverancer af årsager, som ikke kan påregnes Valhal IT, fritager Valhal IT for pligter og ansvar i henhold til nærværende aftale.
   13. Ved afhængighed fra tredjepart i forbindelse med reparation, fejlrettelse m.v. kan Valhal IT aldrig stilles ringere end samme tredjeparts egne aftaler og betingelser beskriver.
   14. Derudover gælder, at ved død eller pludselig alvorlig sygdom hos nøglepersonale, eller ved offentlige myndigheders forskrifter og indgreb, samt udeblevne eller forsinkede leverancer fra trediepartsleverandører m.v. som medfører, at aftalen bliver umulig eller særligt byrdefuld at opfylde, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter er suspenderet.

 7. Warrenty, Service og betaling.
   1. Warrenty og Service betaling fastsættes på baggrund af et antal serviceenheder, som er knyttet til de enkelte enheder i den samlede IT-løsning, herunder applikationsprogrammel.
   2. Ved foretagelse af tillægsanskaffelser, hvor der i forvejen er aftale om service, justeres den aftalte betaling automatisk, svarende til beløbet for den anskaffede enhed/produkt, med mindre anden skriftlig aftale herom er indgået.
   3. Service betalingen kan, med baggrund i den almindelige prisudvikling i Danmark, justeres med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Undtaget for 3 måneders varsel er prisindex regulerede stigninger ved årsskiftet. Her er varslen 14 dage.
   4. Angivne priser er baseret på gældende valutakurser, offentlige afgifter, toldafgifter, toldsatser, importpriser o. lign. Ved væsentlige ændringer i sådanne økonomiske forudsætninger, kan Valhal IT umiddelbart foretage tilsvarende ændringer i de aftalte priser.
   5. Service betaling faktureres forud, og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato, med mindre anden skriftlig aftale herom er indgået.

 8. Force-majeure.
   1. Ingen af parterne har ansvar overfor den anden for forhold udenfor deres kontrol (force-majeure), som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en aftales opfyldelse.
   2. Som Force-majeure henregnes bl.a. krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer og reservedele, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, svigende transportmuligheder, import og eksportforbud, mangel på arbejdskraft, kassation af større arbejder, samt forsinkelse med eller mangler fra underleverandører, forårsaget af nogen af de nævnte årsager.
   3. Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere en seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen.

 9.  Ansvar
   1. Bortset for tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed er ethvert erstatningsansvar begrænset til en måneds servicevederlag.
   2. Valhal IT fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller skade, herunder men ikke begrænset til tab af indtastede eller bearbejdede data, tab af ordre, tabt arbejdsfortjeneste m.v.
   3. I det omfang lov om produktansvar giver mulighed herfor fraskrives ethvert produktansvar.
   4. Reeksport af leverede produkter vil efter omstændighederne kunne kræve eksportlicens fra danske eller udenlandske myndigheder. Det er kundens fulde ansvar og risiko, at sådan fornøden eksportlicens indhentes. Såfremt særlig tilladelse eller offentlig godkendelse er nødvendig for kundens brug af produkterne, er erhvervelsen heraf kundens ansvar og risiko.

 10. Andre forhold
   1. Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs, træder i likvidation eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, kan den anden part straks og uden varsel ophæve aftale, såfremt der ikke omgående stilles betryggende sikkerhed for kontraktmæssig opfyldelse, eller et eventuelt bo udnytter din lovhjemlede ret til at indtræde i aftalen.
   2. Ingen af parterne er berettiget til at overdrage de rettigheder og forpligtelser nærværende betingelser angiver, uden den anden parts skriftlige accept.
   3. Valhal IT er berettiget til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden varsel.
   4. Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og handelsretten i København og efter danske retsregler.
   5. Valhal IT er berettiget til, såfremt tvisten vedrører en sagsgenstand på kr. 50.000,00 eller derover, at forlange sagen indbragt for voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Sagen behandles i så fald i overensstemmelse med ”regler for behandling af sager ved Den almindelige Voldgiftsret i Danmark”.