Forretningsbetingelser

/Forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser 2017-09-07T08:00:39+00:00

Handelsbetingelser for Valhal IT ApS

 • 1.  Generelt.

Pkt. 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er underskr­evet af begge parter.

Pkt. 2. Et tilbud fra Valhal IT er gyldigt i 30 dage fra tilbuddets datering.

Pkt. 3. Bindende aftale er indgået, når aftalen er underskrevet af begge parter.

Pkt. 4. Nærværende betingelser tilsidesætter og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler eller korrespondancer m.v. om salg og levering. Betingelserne udgør parternes aftale i sin helhed og ingen ændring heraf eller tilføjelse hertil kan ske uden den anden parts skriftlige samtykke meddelt af dertil autoriserede personer.

Pkt. 5. Mulige betingelser fremsendt af kunden er ikke bindende, medmindre disse er skriftligt accepterede. Såfremt sådanne betingelser måtte være accepteret, gælder nærværende betingelser, uanset accepten, på samtlige områder hvor andet ikke udtømmende og direkte er anført i kundens betingelser.

Pkt. 6. For så vidt, at det leverede, helt eller delvist, omfatter trediepartsprodukter, kan Valhal IT ikke stilles ringere, end leverandør og/eller producent, foreskriver i egne generelle betingelser, for det pågældende produkt.

 • 2.  Rådgivning og installation.

Pkt. 1. Er intet andet aftalt påtager Valhal IT sig, mod særskilt vederlag, at foretage installation hos kunden.

Pkt. 2. Med mindre andet skriftligt aftales, har kunden selv ansvaret for installationsforberedelser, herunder etablering af:

 • særskilt edb-stærkstrøm med samme jording til alle hardwareenheder, leveret fra separat El-gruppe,
 • netværkskabling med nødvendige net-drops,
 • et omgivende miljø der kan tilgodese krav til varme, støv m.v. som angives i specifikationerne for den enkelte hardwareenhed.

Valhal IT er berettiget til, at fakturere for evt. mertid som følge af kundens manglende installationsforberedelser.

Pkt. 3. Evt. bortskaffelse af emballage m.v., påhviler kunden.

Pkt. 4. I den udstrækning Valhal IT har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, er sådanne råd baseret på kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o.lign. jvf kundens skriftlige kravspecifikation. Kunden er selv ansvarlig for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af sådanne oplysninger.

Pkt. 5. Med baggrund i den løbende produktudvikling, har Valhal IT ret til, at ændre konstruktion eller specifikationer på de kontraherede produkter, uden særskilt underretning til kunden. Dette må dog ikke medføre dårligere ydelse eller virkemåde for produktet eller EDB systemet som helhed.

Pkt. 6. Efter installation af system-, standard- og applikationssoftware, påhviler det kunden, at opbevare licensbeviser, originale datamedier o.lign., ligesom kunden selv er ansvarlig for, at nødvendige og påbudte licenstilmeldinger bliver foretaget.

 • 3 Ejendomsretlige forhold.

Pkt. 1. Risikoen for produkternes hændelige undergang og forringelse overgår til kunden ved levering, medmindre levering sker i forbindelse med et af Valhal IT godkendt leasingarrangement.

Pkt. 2. Operativsystem, brugerhåndbøger og andre immaterielle produkter, herunder kontraheret software med tilhørende dokumentation, er undergivet ophavsret og/eller anden immateriel eneret.

Pkt. 3. Til leverede eksemplarer af sådanne produkter får kunden en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til anvendelse på det aftalte udstyr. Brugsretten til operativsystemer og software indtræder ved levering og vedvarer i det tidsrum maskinellet er i drift hos kunden. For leveret applikationsprogrammel dog kun så længe at driftslicensen ikke er udløbet eller på anden måde ophørt og/eller stoppet (se servicebetingelser).

Pkt. 4. Kunden må ikke kopiere, distribuere eller ændre sådanne produkter, uden Valhal IT skriftlige samtykke.

Pkt. 5. Bortset fra de produkter m.v., hvor kunden alene får en brugsret, er og forbliver ejendomsretten til ethvert leveret produkt, det være sig maskinel eller software, hos Valhal IT indtil kunden til fulde har betalt købesummen for det pågældende produkt.

Pkt. 6. Ejendomsretten til et af Valhal IT leveret produkt overgår således først til kunden på det tidspunkt, hvor kunden har betalt den fulde købesum for produktet. Derimod hindrer det ikke ejendomsrettens overgang til kunden for et produkt, at kunden ikke til fulde har betalt købesummen for et andet produkt.

 • 4.  Levering og betaling.

Pkt. 1. Når Valhal IT efter installationen har opfyldt leveringen i henhold til salg- og leveringsaftalens bestemmelser, betragtes levering som fyldestgjort.

Pkt. 2. Såfremt en delleverance er forsinket med mere end i alt 180 kalenderdage, og delleverancen indeholder enheder, moduler eller produkter, der helt eller delvist er udviklet eller tilpasset på kundens anfordring, kan kunden hæve handelen for den forsinkede del af leverancen. For øvrige leverancer, gælder der en hævebeføjelse efter 90 kalenderdages forsinkelse.

Pkt. 3. I tilfælde af kundens fordringshavemora tilkommer der Valhal IT en konventionalbod svarende til diskontoen +6% af købsprisen på det ikke aftagne produkt. Denne konventionalbod kan forhøjes eller nedsættes i det omfang, Valhal IT eller kunden kan påvise et væsentligt højere respektive væsentligt mindre forårsaget tab.

Pkt. 4. Købssummen faktureres ved levering, og forfalder senest 8 dage efter fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Pkt. 5. Såfremt den samlede leverance leveres i delmængder, faktureres de dele af købssummen, der modsvarer værdien af det til enhver tid leverede.

Pkt. 6. I tilfælde af forsinket betaling er det aftalt og vedtaget, at kunden er forpligtet til at betale en rente på diskontoen +1,25 %, pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Dertil erlægges kr. 310,00 pr. faktura pr. rykkerskrivelse i kompensationsgebyr samt rykkergebyr på kr. 100,- pr. faktura jf rentelovens bestemmelser. Forfalder betaling ikke inden for rykkers fastsatte betalingsdato, vil sagen overdrages til retlig inkasso uden yderligere varsel.

Pkt. 7. Aftalt vederlag baseres på gældende offentlige afgiftssatser, valutakurser o.lign. I tilfælde af væsentlige ændringer i sådanne omkostninger har Valhal IT ret til at kræve tilsvarende ændring i den aftalte pris indtil leveringsdagen.

Pkt. 8. Dersom den aftalte leveringsdag ligger mere end 90 kalenderdage fra aftalens indgåelse, kan Valhal IT tillige kræve prisregulering som følge af eventuelle prisændringer hos Valhal IT’s underleverandører. Sådan prisændring skal straks meddeles kunden, såfremt det samlede vederlag derved forhøjes med mere end 10 %.

Pkt. 9. Er betaling at nogen faktura forsinket i mere end 30 dage efter forfaldstid, kan Valhal IT dels hæve aftalen i sin helhed dels tage det af den omhandlede faktura leverede tilbage, i overensstemmelse med §3 – punkt 5

Pkt. 10. Sålænge der består uopfyldte betalingsforpligtigelser fra kundens side, er Valhal IT berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere ydelser til kunden uanset art.

 • 5.  Garanti, fejl og reklamation.

Pkt. 1. Medmindre andet særskilt måtte være aftalt skriftligt, påtager Valhal IT sig en 12 måneders udbedringsgaranti for konstaterede fejl og mangler ved det leverede dog ikke på forbrugsstoffer, jvf. pkt.2, og produkter hvortil kunden alene har erhvervet en brugsret.

Pkt. 2. Som forbrugsstoffer anses inkjet-patroner, tromler, nålehoveder, bærbare medier som USB drives og eksterne lagermedier af enhver art samt tastaturer, mus og lignende.

Pkt. 3. Fejlfunktioner og mangler i forhold til sælgers/producents specifikationer og/eller brugerhåndbog anerkendes som reklamationsberettigede.

Pkt. 4. Der gælder en ubetinget reklamationsfrist på 14 dage i tilfælde af fejl og/eller mangler ved det leverede. Reklamationsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor kunden konstaterer, eller ved almindelig agtpågivenhed, burde have konstateret sådanne fejl og/eller mangler ved det leverede.

Pkt. 5. Fejl og mangler, for hvilke der foreligger reklamation inden 12 måneder efter leveringen har fundet sted, kan Valhal IT vælge enten, at udbedring foretages på Valhal IT’s værksted uden beregning eller, ved ombytning af dataudstyr og/eller software eller, ved at der gives anvisning på omgåelse af fejlen.

Pkt. 6. Såfremt fejl og mangler efter behørig reklamation ikke foreligger udbedret inden 12 måneder fra reklamationens afgivelse, er kunden berettiget til at hæve aftalen, det er dog en forudsætning, at manglen påvises at være væsentlig for kunden.

Pkt. 7. I det omfang en reklamation vedrører trediepartsprodukter, hvortil Valhal IT ikke har mulighed, eller rettigheder til at udbedre fejl og mangler,  kan Valhal IT ikke stilles ringere, end leverandøren og/eller producenten , af det pågældende produkt, anfører i egne betingelser.

Pkt. 8. Valhal IT pålægges ikke mangelansvar i videre omfang end det ovenfor anførte. Eventuelle fejl og mangler, for hvilke der foreligger reklamation senere end 12 måneder fra leveringen, rettes i henhold til Valhal IT gældende dagspriser.

 • 6.   Force-majeure.

Pkt. 1. Ingen af parterne har ansvar overfor den anden for forhold udenfor deres kontrol (force majeure), som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en aftales opfyldelse.

Pkt. 2. Som force majeure henregnes bl.a. krig og mobilisering, borgerlige urolig­heder, naturkatastrofer, strejker, lock- out, svigtende forsyninger af råmaterialer og reservedele, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import og eksportforbud, mangel på arbejdskraft, kassation af større arbejder, samt forsinkelse med eller mangler fra underleverandører, forårsaget af nogen af de nævnte årsager

Pkt. 3. Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftlig varsel ophæve aftalen.

 • 7.  Ansvar.

Pkt. 1. Bortset fra tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, er Valhal IT’s erstatningsansvar begrænset til købesummen for det produkt, der måtte begrunde Valhal IT’s erstatningsansvar.

Pkt. 2. Valhal IT fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller skade, herunder men ikke begrænset til tab af indtastede eller bearbejdede data, tab af ordrer, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I det omfang lov om produktansvar giver mulighed herfor fraskrives ethvert produktansvar.

Pkt. 3. Re-eksport af leverede produkter vil efter omstændighederne kunne kræve eksportlicens fra danske eller udenlandske myndigheder. Det er kundens fulde ansvar og risiko, at sådan fornøden eksportlicens indhentes. Såfremt særlig tilladelse eller offentlig godkendelse er nødvendig for kundens brug af produkterne, er erhvervel­sen heraf kundens ansvar og risiko.

 • 8.  Andre forhold.

Pkt. 1. Ingen af parterne er berettiget til, at overdrage de rettigheder og forpligtelser nær­værende betingelser angiver, uden den anden parts skriftlige accept.

Pkt. 2. Såfremt en af parterne standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs, træder i likvidation eller på anden måde er ude af stand til at betale sin gæld, kan den anden part straks, og uden varsel, ophæve aftalen, såfremt der ikke omgående stilles betryggende sikkerhed for kontraktmæssig opfyldelse, eller et eventuelt bo udnytter sin lovhjemlede ret til at indtræde i aftalen.

Pkt. 3. Enhver tvist skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København og efter danske retsregler.

Pkt. 4. Valhal IT er berettiget til, såfremt tvisten vedrører en sagsgenstand på kr. 500.000,00 eller derover, at forlange sagen indbragt for voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Sagen behandles i så fald i overensstemmelse med “regler for behandling af sager ved Den almindelige Voldgiftsret i Danmark”